Programförklaring

SVERIGES ANSTÄLLNINGSLÖSAS LANDSORGANISATION – SALO accepterar inte att människors värde enbart mäts i pengar. Denna kroniska obalans
skapar ett ohälsosamt samhällssystem. Gamla som unga, kvinnor och män, oberoende av nationellt ursprung, utbildningsnivå eller grad av arbetsförmåga, är först och främst människor. SALO definierar inte verkligheten ur ett vänster-högerperspektiv. Vi ser verkligheten ur ett nationellt/internationellt respektive individuellt/lokalt perspektiv

Eftersom ett samhälle som definieras utifrån ett traditionellt vänster-högerperspektiv utgår från ägandet av produktionsmedlen ger det inte förutsättningar för människors frigörelse och självförverkligande. Medborgare i ett vänster-högersamhälle blir enbart undersåtar oavsett vem som äger produktionsmedlen. SALO vill ha ett samhälle där alla människor är fria, inte ett samhälle där friheten endast tillhör ägaren/arbetsgivaren, oavsett offentlig eller privat.

Nedan beskrivs SALO:s krav i punktform. För att delarna ska fungera är de beroende av varandra i ett helhetssammanhang. Det handlar om allt från krav mot myndigheters kränkningar till långsiktiga ekonomiska mål för att skapa ett samhälle med hållbar social och ekologisk balans. Bredden i programförklaringen gör att människor med med olika intressen kan arbeta tillsammans i samma organisation.

SALO kräver:

Att Sverige frångår den ensidiga inflationsbekämpningen.

Att Sverige slopar kravet på överskott i den offentliga sektorn.

Att Sverige återinför rätten för staten att låna direkt av riksbanken.

Att Sveriges skattesystem ändras så att arbete är mer lönsamt än att tjäna pengar på passivt ägande av kapital.

Att alla statliga och kommunala myndigheter som betalar ut ersättningar av olika slag, till exempel Försäkringskassan, Centrala Studiestödsnämnden, sociala myndigheter, Arbetsmarknadsstyrelsen med flera slås samman till en ”Medborgarmyndighet”.

Att Jobb och utvecklingsgarantin tas bort.

Att a-kassan återställs tills den inryms i Medborgarmyndigheten, se femte punkten ovan, och blir en försäkring som den var tänkt och inte ses som bidrag.

Att Svenska medborgare får en basinkomst utan krav på motprestation.

Att de pengar som används till arbetsmarknadspolitiska åtgärder i stället används till att anställa människor i offentlig sektor.

Att alla typer av förtäckt arbete, utan en riktig anställning, genom anvisning från myndighet tas bort. Till dessa räknas sysselsättningsaktiviteter i till exempel arbetsförmed-lingens eller sociala myndigheters regi. Ingen ska tvingas att utföra arbete för att få sin a-kassa eller sitt försörjningsstöd.

Att Sverige lagstiftar om 6 timmars arbetsdag.

Att 2 personer, småbarnsföräldrar, arbetslösa, deltidssjukskrivna, eller andra som anser sig behöva det, ska kunna dela på ett arbete.

Att Aktiebolagslagen och skattesystem ändras så att återinvestering av vinst i ett före-tag är mer fördelaktigt för företaget än att ge aktieägarna inkomster genom vinstutdelning med mera.

Att företag som är verksamma i Sverige skall ägas av fysiska personer som är folkbok-förda i samma eller angränsande kommun som där verksamheten bedrivs. Företag som bedriver verksamhet i flera kommuner kan ha ägandet spritt i dessa och närmast angränsande kommuner.

Att det nuvarande sjuklönesystemet för arbetsgivare tas bort.

Att myndigheter ser sina ”kunder” som människor i stället för administrativa ärenden och att man även tar hänsyn till kundens/människans sammanhang i stället för att, som nu, i första hand ta hänsyn till myndighetens utbud av upphandlat stöd.

Att myndigheters arbete ska vara att hjälpa individer att realisera sina mål och inte, som nu, att individer ska hjälpa myndigheten att realisera myndighetens mål.

Att myndigheter flyttar fokus från misstänksamhet om fusk till en tilltro på människors kapacitet och möjligheter till arbete

Sveriges Anställningslösas Landsorganisation är på Facebook
Basinkomst = Medborgarlön Nationell websida för basinkomst i Sverige