Forum för lokalsamhället

Forum för lokalsamhället

Forum för lokalsamhället är en del av ett större projekt, kallat The Ecocenter. I det planerade forumet är det tänkt att man ska ägna sig åt forskning om det lokala samhället. Uppgiften är att arrangera presentationer av konceptet i form av diskussioner, föreläsningar, studier, utställningar och forskning. Man kan ha olika idéer om och synpunkter på det lokala samhället och också använda konceptets möjligheter för att lösa problem som finns i storstäder.

Genom att omstrukturera och vitalisera det lokala samhället, kan stora opersonliga komplexa strukturer och ledningssystem bli mänskliga och hanterbara.

 

 

En slogan som jag har lånat från USA, som förstärker idén är ”Lokalsamhällets renässans”.

Några av dessa synpunkter är:

Demokratifrågan Från en demokrati som är styrd och kontrollerad från ett maktcentrum till en lokal demokrati, samhällsbaserad med stöd av närhetsprincipen.

Lokal  ekonomi/ valuta Det nuvarande ekonomiska systemet är ett av de mest destruktiva mekanismerna i det moderna samhället och måste därför avskaffas. Istället behöver samhället bli mänskligt och återförenas med naturen.

Självförsörjning, som ett verktyg för hållbar utveckling. Självförsörjning omfattar frågor som:

  • Hur samhället är planerat och uppbyggt både i förhållande till individen och kollektivet.
  • Skolor och arbetsplatser.
  • Kriterier för städernas och jordbrukens behov och funktioner.

Den hållbara staden handlar om att förändra den slösaktiga, stressiga, i hög grad improduk-tiva och oändamålsenliga staden för både människor och natur, till en produktiv hållbar och modern grön stad.

Enhetlighet kontra mångfald Från dagens allt mer bedövande kontrollfixering av både naturen och samhället, måste vi gå över till något som tillåter och stöder utveckling och öppenhet, unikhet och mångfald hos individer och samhällen. Och därmed hjälpa till att bana väg för en liknande utveckling av unika och komplicerade samhällen och naturmiljöer i hela världen.

Från konkurrens till samarbete – En viktig synpunkt på övergången från ett centralstyrt till ett lokalt samhälle som är för mångfald, är att det måste börja med våra attityder och att vi måste vara öppna för nytänkande. I denna process måste man förstå att fast vi är individer oberoende av varandra, så måste vi lära oss konsten att samarbeta, både i teorin och praktiken. Denna utveckling av samarbetsanda måste inkludera inte bara våra grannar utan också alla andra levande varelser, om vår art ska kunna överleva och frodas. Andra synpunkter är: Kollektivet och individerna eller Global by och världsmedborgare.

Den här listan är på inget sätt komplett, men alla synpunkter på individen och samhället är faktiskt relevanta.

För mer information, se under rubriken Ecocenter.

Sveriges Anställningslösas Landsorganisation är på Facebook
Basinkomst = Medborgarlön Nationell websida för basinkomst i Sverige